Informatie over het EMDR Lidmaatschap

Lidmaatschap

Wenst u lid te worden?

Vul formulier in via deze link. Als nieuw lid betaalt u slechts € 60 dat u mag overschrijven op rekeningnummer 068-2490009-46 van EMDR-Belgium vzw, BIC (SWIFT code) : GKCCBEBB; IBAN BE33-0682-4900-0946. Gelieve “member + jaartal” gevolgd door uw naam en voornaam te vermelden in de mededeling.

Ledenruimte op de website

Lid zijn van onze vereniging geeft de mogelijkheid om toegang te hebben tot onze ledenruimte. Iedereen die lid wordt en het formulier invult, zoals wanneer u Deel 1 van de basisopleiding EMDR volgt, ontvangt een gebruikersnaam en een wachtwoord. EMDR Europe Practitioners kunnen vragen dat hun profiel op de website verschijnt.

Deze ledenruimte biedt:

 • een aantal interessante artikels die u kan consulteren of downloaden
 • alternatieven voor de oogbewegingen: bv de tac/audioscan die u ook via onze vereniging kan aankopen
 • u kan hier unieke video’s vinden over EMDR
 • het interne forum: hier kan u informatie uitwisselen met collega EMDR-therapeuten
 • we bieden u een digitale nieuwsbrief
 • er bestaat ook een Franse mailinglist en een Amerikaanse mailinglist waarbij u zich kunt aansluiten

Indien u lang geleden uw Deel 1 van de basisopleiding EMDR heeft gevolgd, maar nog geen lid bent, dan raden we u aan om contact op te nemen met ons via het contactformulier algemene informatie.

EMDR-Belgium steunt eenieder om lid te blijven van onze vereniging. Naast de vele voordelen van het lidmaatschap, garandeert het lidmaatschap een engagement van de EMDR-therapeut naar de maatschappij dat hij EMDR op een ethisch verantwoorde manier zal toepassen, aangezien hij vrijwillig de deontologische code onderschrijft. Dit maakt die inspanning volgens ons de moeite waard.

Men is heel actief met onderzoek in het domein van EMDR. Door lid te blijven, blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Lid blijven maakt het mogelijk om de kwaliteit van EMDR in België naar cliënten toe te blijven garanderen. Het lidmaatschap houdt in dat u zich engageert om de deontologische code te volgen.

Men blijft lid door elk jaar zijn lidgeld te betalen.

 

Men kan enkel lid worden en blijven indien men het lidgeld betaalt en dit VOOR 15 februari van het lopende jaar : de som van € 85 (vijfentachtig euro) op rekeningnummer 068-2490009-46 van EMDR-Belgium vzw, BIC (SWIFT code) : GKCCBEBB; IBAN BE33-0682-4900-0946. Gelieve “member + jaartal” gevolgd door uw naam te vermelden in de mededeling. Achterstallige lidgelden dienen betaald te worden.

Deontologische code

Ethische en deontologische engagementen van de EMDR-therapeut

1. Inleiding

De kwalificatie van de ‘EMDR-therapeut’ is voorbehouden aan de beoefenaars van de gezondheidsberoepen en/ of psychotherapie, die voldoen aan de selectiecriteria en de opleiding zoals bepaald door EMDR-Belgium.

De EMDR methode is een psychotherapeutisch behandelinstrument dat therapeuten, die gevormd zijn vanuit verschillende therapeutische richtingen alleen of in combinatie met andere behandelmethodes kunnen gebruiken.

De ethische regels die hierna uiteengezet worden hebben derhalve betrekking op:

 • De gehele beroepsgroep van psychotherapeuten, bij uitbreiding van de reeds algemeen geldende voorwaarden. Deze regels zijn dus niet verschillend of in tegenstrijd met deze die reeds opgenomen zijn in andere ethische en deontologische codes voor psychotherapeuten en die gelden voor de beroepsgroep waartoe een psychotherapeut behoort (orde van geneesheren, beroepsverenigingen van psychologen, …) maar zij vormen een aanvulling door bepaalde punten te preciseren.
 • EMDR-therapeut

Gezien het specifieke karakter van de EMDR-methodiek heeft de beoefenaar specifieke plichten die we moeten benadrukken.

De specificiteit op vlak van ethiek van de EMDR-therapeut is in overeenstemming met de algemene beginselen van ethiek en past in het geheel van de universele waarden die bepalend zijn voor de rechten van de mens die zijn opgenomen in dit verdrag en in wetten en reglementen die gelden voor elke burger.

2. Regels

A) Algemene regels

a) Niemand kan lid worden van EMDR-Belgium vzw, zelfs niet als hij voldoet aan de selectie- en opleidingsvoorwaarden, als hij onderhavige deontologische code niet onderschrijft.

b) Alleen effectieve leden van EMDR-Belgium mogen melding maken van hun lidmaatschap van EMDR Belgium (Effectief betekent: in aanmerking komen voor lidmaatschap, de deontologische code onderschrijven en jaarlijks lidgeld betaald hebben).

c) Elk lid gaat de verbintenis aan tegenover EMDR-Belgium waartoe hij behoort, om op de hoogte te zijn en maatregelen te nemen bij schending van de ethische regels.

Elk lid van EMDR-Belgium dat geconfronteerd wordt met de nadelige gevolgen van de tekortkomingen van andere therapeuten op vlak van toepassing van de EMDR-methode dient onmiddellijk EMDR-Belgium daarover te informeren. Hij mag zeker niet het stilzwijgen bewaren als hij oordeelt dat deze tekortkomingen ernstig of schadelijk zijn.

EMDR-Belgium roept dan de deontologische commissie samen.

d) Elke psychotherapeut-EMDR-practitioner onthoudt zich van publieke optredens waarbij EMDR beoefend wordt, alsook van praktijken die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of die niet wetenschappelijk zijn, die een mythisch, ideologisch of occult karakter hebben of die de goede wetenschappelijke reputatie van EMDR zou kunnen beschadigen.

Hij mag EMDR wel combineren met elke andere techniek (psychotherapeutisch en/of medisch) waarvoor hij competent en erkend is.

e) Vanuit het besef dat EMDR psychotherapie en geneeskunde verschillende specificiteiten hebben, dient de EMDR-beoefenaar zijn cliënt/patiënt op de hoogte te  brengen van passende medische behandelingen en hem er toe aan te zetten daarvan gebruik te maken.

f) Bij het verstrekken van zorg mag hij niet discrimineren op basis van etnische, raciale of religieuze gronden.

g) Elke EMDR-beoefenaar kan aansluiten bij de vakvereniging van zijn keuze, tenzij dit een professionele of wettelijke verplichting is.

B) Regels van EMDR-Belgium ten aanzien van zijn leden

a) Wanneer iemand wenst lid te worden van EMDR-Belgium wordt rekening gehouden met de opleiding van de kandidaat maar tot op zekere hoogte ook met de bekwaamheid van de persoon om EMDR behandelingen uit te voeren. Elke discussie op dit vlak is onderworpen aan de ethische regels van vertrouwelijkheid en respect voor de persoon.

b) Elke beraadslaging over een lid van EMDR-Belgium moet aan dezelfde ethische bepalingen voldoen als deze vermeld in de code.

c) Personen die administratieve taken uitvoeren voor EMDR-Belgium moeten dezelfde ethische engagementen onderschrijven.

d) Geen enkele kritiek van een collega mag alleen een verschil in denkwijze betreffen. In geen geval mag het een aanval zijn op de persoon, beledigend of lasterlijk zijn.

C) Regels eigen aan de beroepsuitoefening van de psychotherapeut-EMDR-practitioner

a) Elke psychotherapeut-EMDR-practitioner stemt er mee in EMDR alleen te gebruiken in het belang van de patiënt/cliënt overeenkomstig het medische principe ‘breng geen schade toe’.

b) De psychotherapeut-EMDR-practitioner moet zich onthouden van elke seksuele of agressieve verhouding met zijn patiënt/cliënt en in geen geval gebruik maken van diens kwetsbaarheid in functie van genot, eigenbelang of financieel voordeel maar hem behandelen met respect en waardigheid. Geen enkel misbruik kan verantwoord worden door medewerking van de patiënt/ cliënt zelfs niet als deze hierbij actief was.

c) De EMDR psychotherapeut moet, afhankelijk van het geval en de omstandigheden, de EMDR methode op zulkdanige wijze toepassen dat het resultaat in het belang van de patiënt/cliënt primeert. Hij kan, in het kader van zijn competentie en ervaring, andere methodieken inzetten om het effect van EMDR te versterken.

d) Na het informeren van de cliënt/patiënt omtrent de kwalificaties in de disciplines waarin hij opgeleid is, dient hij deze op de hoogte te brengen van de gebruikte methodieken, hun effecten, hun risico’s, hun voordelen en beperkingen.

e) Hij mag niet beweren over titels of opleidingen te beschikken die hij niet heeft. Hij moet voorzichtig zijn in zijn engagementen en geen beloften maken die hij niet kan waarmaken, en er ook geen publiciteit rond voeren.

f) Hij moet van bij het eerste gesprek met zijn patiënt/cliënt duidelijk het kader uiteenzetten waarbinnen hij zijn behandeling uitvoert: tijd, frequentie en duur van de sessies, voorwaarden bij annulatie, te voorziene duur en beëindiging van de behandeling, het bedrag en de betalingsmodaliteiten, de regeling voor eventueel gemiste sessies. Hij gaat na of de patiënt/cliënt weet en inschat wat hij onderschrijft en dat hij zijn beslissing om de behandeling aan te gaan duidelijk bevestigt.

g) Hij dient rekening te houden met de eventuele kwetsbaarheid van zijn patiënt/cliënt en bij het optreden van een bepaalde kwetsbaarheid voorafgaandelijk het ego te versterken. Na het bereiken van dat eerste doel kan hij de symptomen op zich behandelen. De patiënt moet op de hoogte gebracht worden van de mogelijkheid van een verergering – meestal van voorbijgaande aard – van die symptomen bij het begin van de EMDR-behandeling.

h) De psychotherapeut-EMDR-practitioner wordt geacht bekwaam te zijn, zowel vanuit het oogpunt van opleiding als ten aanzien van zijn persoonlijke emotionele stabiliteit, de situatie te kunnen beheren in geval van sterke emotionele abreactions bij de cliënt/patiënt. Indien dit niet het geval is, zal hij er niet aan twijfelen beroep te doen op collega’s, ofwel om de betreffende cliënt te verwijzen, ofwel om persoonlijke supervisie te krijgen om zijn taak te kunnen vervullen.

i) De psychotherapeut-EMDR-practitioner is gebonden aan het beroepsgeheim en moet absolute vertrouwelijkheid garanderen aan zij cliënt/patiënt. Hij mag hier slechts van afwijken in bepaalde gevallen die voorzien zijn in de wet.

j) Het is evenwel toegestaan en zelfs wenselijk indien men occasioneel klinische rapporten maakt voor derden. Hierbij wordt men wel geacht strikt de regels van vertrouwelijkheid te respecteren en zich te beperken (wat betreft het vrijgeven van informatie) in functie van de doelstellingen (wetenschappelijke uiteenzetting, informatie). In geval van video-opname dient men te beschikken over een schriftelijke toestemming van cliënt/patiënt.

k) Bewust van het belang van permanente vorming zal elke therapeut die de titel van EMDR-practitioner draagt ten aanzien van EMDR-Belgium erkennen geïnformeerd te zijn dat de toelating tot uitoefening van EMDR in het kader van zijn aansluiting bij voornoemde vereniging is afgeleverd voor een duurtijd van 5 jaar en hernieuwd wordt nadat voldaan is aan de voorgeschreven voorwaarden van permanente vorming, waarvan de details vermeld worden in het intern reglement.

Bovendien wordt verwacht van de EMDR-practitioner dat hij niet geïsoleerd werkt maar in het kader van permanente vorming deelneemt aan workshops, congressen, werkgroepen, …, tijdens dewelke hij zijn ervaringen, en de noodzakelijke informatie tot uitoefening van zijn beroep  zal delen met andere collega’s die hetzelfde zullen doen.

l) Hij zal dezelfde strikte regels van vertrouwelijkheid respecteren ten aanzien van elk klinisch rapport dat deel uitmaakt van professionele uitwisselingen. Het spreekt vanzelf dat elke EMDR-supervisor aan dezelfde regels is onderworpen en dezelfde strengheid aan de dag legt.

m) Ook al dient onderzoek en creativiteit van de therapeut te worden aangemoedigd, toch dient deze met de nodige voorzichtigheid te worden uitgevoerd en in het belang van de cliënt. Ze kunnen nooit in tegenstrijd zijn met de bepalingen van deze code.

n) In geen geval kan zogenaamd wetenschappelijk belang prevaleren op dat van de cliënt/patiënt en zijn behandeling.

3. Deontologische commissie

Met het oog op de handhaving van de ethische regels duidt de administratieve raad van EMDR-Belgium drie of meer actieve leden van EMDR-Belgium aan voor de  deontologische commissie en dit voor een duurtijd van 4 jaar. Hen wordt opgedragen de ethische problemen te behandelen. Behalve de disciplines die hierna worden genoemd zal de deontologische commissie eveneens worden opgedragen om personen die op ongeoorloofde wijze gebruik maken van EMDR te contacteren ten einde hen te vragen hiermee op te houden en eventueel stappen zetten tot burgerrechterlijke vervolging met vraag tot schadevergoeding.

4. Sancties

Algemeen

Op verzoek van geïnteresseerden of collega’s, of op basis van een klacht – intern of extern door derden – zal EMDR-Belgium beroep doen op de deontologische commissie die een rol zal spelen op vlak van onderzoek, advies en preventie. De deontologische commissie staat ter beschikking van de psychotherapeut-EMDR-practitioner en de aanklager om een mogelijke inbreuk te onderzoeken en de ernst ervan te beoordelen. Hieruit volgt dat zij daarenboven volledig rechtmatig alle noodzakelijke beslissingen kan nemen.

De lijst van mogelijke beslissingen te nemen door de deontologische commissie is de volgende:

 • Positieve beslissingen: niet toepasselijk, belangenbehartiging, ondersteuning en actief eerherstel van een collega die ten onrechte beschuldigd en belasterd is.
 • Negatieve beslissingen:
  • berisping met oproep tot herstelling van de fout, waarschuwing, berisping,
  • definitieve verwijdering uit de EMDR-vereniging met verlies van de titel van EMDR-practitioner afgeleverd door de vereniging. Als de titel van EMDR-practitioner is afgeleverd door een EMDR-vereniging van een ander land zal EMDR-Belgium deze op de hoogte brengen van de beschuldigingen en genomen beslissing.

Bijzondere gevallen

Bij een klacht tegen een psychotherapeut-EMDR-practitioner, die deel uitmaakt van de deontologische commissie, zal deze onmiddellijk ontslag nemen uit deze functie zodat zijn collega’s, waarvan het aantal altijd zal bestaan uit minstens drie personen zoals beslist door het dagelijks bestuur van EMDR-Belgium, in alle sereniteit de situatie kunnen beoordelen en een beslissing kunnen nemen.

Indien de verdachte psychotherapeut-EMDR-practitioner deel uitmaakt van bestuur zal deze, bij bestraffing, ontslag moeten nemen uit zijn functie en zullen eventueel nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven binnen de drie maanden, door oproeping van alle leden tijdens een bijzondere vergadering.

Deontologische code goedgekeurd door de Raad Van Bestuur van EMDR-Belgium op 3 februari 2010 te Sint-Maria-Oudenhove

EMDR_Belgium_bestuur&contact

Bestuur & Contact

Ere-Leden

Om de samenwerking te versterken met onze buurlanden hebben wij volgende mensen ere-lid van onze vereniging gemaakt:

 

Carlijn de Roos: Voorzitster EMDR Nederland

 

Laurent Le Saint: Voorzitter EMDR Luxemburg

 

Olivier Piedfort: vertegenwoordiger board EMDR Europa voor Zwitserland