Informatie voor therapeuten

EMDR_Belgium_quote_therapy
EMDR_Belgium_quote_emdr_therapeut_2
EMDR_Belgium_quote-emdr-therapeut-worden

Waarom EMDR?

“De snelheid waarbij verandering optreedt tijdens EMDR spreekt de traditionele opvatting van tijd tegen die nodig zou zijn voor psychologische heling. Shapiro heeft elementen geïntegreerd van verschillende therapeutische stromingen in haar protocollen waardoor EMDR toepasbaar wordt bij een verscheidenheid aan klinische populaties en toegankelijk wordt voor clinici met verschillende oriëntaties” Bessel A. van der Kolk, MD

Professor of Psychiatry, Boston University School of Medicine

EMDR verhoogt de voldoening in je werk als hulpverlener

Regelmatig zeggen collega’s ons dat het integreren van EMDR hen meer voldoening geeft in hun klinische praktijk. De resultaten met EMDR zijn namelijk snel, blijvend en diep waardoor je echt het gevoel hebt mensen op een zorgvuldige manier te kunnen helpen.

Met EMDR zie je cliënten nieuwe hindernissen nemen die voorheen onmogelijk zijn geweest. Pijnlijke herinneringen worden minder zwaar, intense gevoelens dalen significant sneller en meer adaptieve gevoelens en gedragingen nemen de bovenhand. Dit vaak voor de eerste keer sinds lang en dat is prachtig om te zien.

“Vroeger had ik niet echt een idee hoe ik mensen met
trauma goed kon helpen. We konden maanden werken en spreken rond
hetgeen was gebeurd, maar zonder enige verbetering. Nu ik EMDR in mijn toolbox heb zitten kunnen we ook werkelijk aan het probleem werken waar het zit: in de gevoelswereld en het lichaam. EMDR is zowel voor de cliënt als mezelf een verademing. S.R., Gent”

EMDR lijkt te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet. Het is een onderzochte evidence based psychotherapeutische methode en vraagt om een kwalitatieve opleiding en voortdurende supervisie.

EMDR maakt jouw bestaande interventies effectiever en biedt nieuwe strategieën aan

Niks is zo frustrerend voor cliënt EN hulpverlener om te blijven ‘steken’ in een behandeling. Beide partijen komen dan tot de conclusie dat er wel voldoende inzicht is, maar dit leidt niet tot de nodige verandering. EMDR kan hier verandering in brengen.

EMDR integreert namelijk niet enkel inzicht in de vergelijking, maar ook de onderliggende gevoelens en sensaties van je cliënt. Op deze manier WEET de cliënt niet enkel dat hij/zij de moeite waard is, maar wordt dit ook diep GEVOELD.

“Ik wist natuurlijk wel met mijn hoofd dat ik me niet schuldig hoefde te voelen, maar ik deed het toch. Na de therapie kon ik weer opnieuw aan de slag, ditmaal zonder het zware gevoel. Ik weet nu dat ik een goed mens ben. Beter nog: ik voel het. Monique, 54j”

EMDR helpt dus je interventies te laten indalen tot op het niveau die leiden tot gedragsverandering.

EMDR integreert merkbaar in jouw therapeutische stroming

Onze aangesloten EMDR-practitioners bestaan uit klinisch psychologen, psychotherapeuten, artsen en psychiaters met verschillende therapeutische oriëntaties en dat is niet zonder reden.

Het EMDR-model combineert namelijk elementen uit verschillende therapeutische stromingen en bevat elementen uit de cognitieve gedragstherapie, client-centered therapie, hypnose, psychodynamische therapie, …

Enkele praktische toepassingen:

 1. Een cognitieve gedragstherapeut gebruikt EMDR om exposure-interventies sneller te desensitiseren. De interventie wordt zo draaglijker bij de cliënt en het herstel zet zich sneller in. Daarnaast stelt hij een tijdslijn op met alle herinneringen die de dysfunctionele kernovertuigingen van de cliënt hebben veroorzaakt en versterkt.
 2. Een psychodynamische therapeute gebruikt dan weer EMDR om te werken met pijnlijke gevoelens die zich aandienen in de overdracht. Ook zij gebruikt een tijdslijn waarbij de moeilijke, interpersoonlijke ervaringen van een cliënt worden ontmijnd.
 3. Een client-centered therapeute werkt met de existentiële ervaring van een cliënt in combinatie met een aangepaste EMDR procedure. Ze werkt verder met familieopstellingen en ego state procedures.

EMDR is met andere woorden een waardevolle en relevante therapeutische methode die goed inschakelbaar is in je huidige manier van denken en werken. EMDR maakt bestaande interventies effectiever en biedt zo meer hoop aan zelfs de meest kwetsbare cliënten.

Wist je dat?

EMDR wereldwijd in eerste instantie aanbevolen wordt voor de behandeling van PTSS?

EMDR kan toegepast worden op de ‘drang om te drinken’ en herval significant kan voorkomen?

EMDR veilig kan worden toegepast in de behandeling van complexe, dissociatieve stoornissen?

EMDR niet enkel negatieve gevoelens kan ontmijnen (bv: intense angst of verdriet), maar ook positieve gevoelens (bv: de rush bij gokken, idealisatie van een gewelddadige partner, …)

EMDR is toegepast bij een populatie met psychotische patiënten en leidde tot een significante vermindering van het klachtenbeeld?

EMDR_Belgium_therapie

Hoe EMDR Therapeut worden?

OPLEIDINGEN VOLGEN

WAAR KAN IK DE GEWENSTE OPLEIDINGEN VOLGEN?

EMDR-Belgium organiseert zelf geen basisopleidingen maar controleert wel de kwaliteit van de EMDR-opleiding. Dus lid worden van onze vereniging is een voorwaarde om deze opleiding te kunnen starten.

De basisopleiding bestaat uit twee delen en een traject onder supervisie. Deze worden georganiseerd en gegeven door Ludwig Cornil, erkend Shapiro Trainer.

Voor wie?

De training is voorbehouden voor psychiaters, psychologen en klinisch orthopedagogen, maar ook psychotherapeuten met een door EMDR-Belgium erkende psychotherapie-opleiding van minimaal 3 jaar en praktische ervaring (meer dan 10 cliënten per week).

Indien u wenst te weten of u erkend bent om aan de opleiding deel te nemen, kan u het advies van EMDR-Belgium vragen. Vraag op tijd (zeker 4 maand alvorens de opleiding start) via het secretariaat het formulier om uw dossier in te dienen.

De opleiding kinderen en adolescenten bestaat ook uit twee delen en kan slechts beginnen na het volgen van het eerste deel basisopleiding.

Meer informatie vindt u bij Integrativa

In onze agenda vindt u een overzicht van de activiteiten gelinkt aan EMDR die door ons erkend zijn, waaronder naast de basisopleiding ook workshops.

PRACTITIONER WORDEN

Om als “EMDR Europe practitioner” erkend te worden, dien je naast de opleiding tevens lid te worden van onze EMDR-Belgium vereniging, en een aanvraag voor accreditatie in te dienen.

Een ‘EMDR-Europe-practitioner’ voldoet aan de Europees geldende criteria, wat betekent dat hij/zij een intense EMDR-opleiding heeft genoten (delen 1 & 2) en zich daarna onder supervisie verder heeft bekwaamd in de EMDR methode.

Het comité accreditatie beslist aan het einde van het traject en op basis van uw documenten of u voldoet aan de vereisten om EMDR-practitioner te worden en te blijven. Sowieso dient u elk jaar lid te zijn (en te blijven) van onze vereniging en u regelmatig bij te scholen. Indien u tijdens de periode van accreditatie of re-accreditatie geen lid was dan kan u geen aanvraag doen.

Als vereniging hopen we dat u als toekomstig EMDR practitioner zelf ook de ervaring van een EMDR proces meemaakt. Dit kunnen we natuurlijk niet verplichten, maar we raden het u ten stelligste aan;-)

ACCREDITATIE

Accreditatie voor de titel van “EMDR Europe practitioner”.

Bij accreditatie als “EMDR Europe practitioner” (de officiële term en als zodanig beschermd) krijgt men een Europees certificaat dat 5 jaar geldig is. Het is het enige nationaal en Europees certificaat door EMDR-Europe erkend dat een bewijs is van de opleiding en bekwaamheid om met EMDR te werken.

Men dient jaarlijks het lidmaatschap van EMDR-Belgium te hernieuwen.

Een vernieuwing van dit certificaat is afhankelijk van de bijscholing die gedurende deze 5 jaar werd gevolgd.

Voor re-accreditatie dient men 50 credits te behalen door bijkomende opleidingen te volgen erkend door EMDR-Belgium, gedurende een periode van 5 jaar. Van de 50 credits dienen er 4 verplicht verzameld worden door individuele supervisie (dit vanaf 2019). De datum voor hernieuwing is exact vijf jaar na datum vermeld op uw certificaat. Uw credits kunnen niet overgeheveld worden naar de volgende vijf jaar.

Toekenning van credits:

 • Opleiding of workshop over of met een link naar EMDR (ter beoordeling door het comité accreditatie): 1 uur = 1 credit.
 • Supervisie : 1 uur individuele supervisie = 2 credits, 1 uur groepssupervisie = 1 credit.
 • Europees Congres: het aantal credits dat vermeld staat op het deelnemings-attest.
 • Congressen en Colloquia EMDR (ter beoordeling van comité certificatie): 1 uur = 1 credit.
 • Algemene vergaderingen: de workshop georganiseerd in het kader van de jaarlijkse algemene vergadering geeft recht op 4 credits.

Voor opleidingen of workshops in het buitenland gelden de credits die op het deelnamebewijs staan, gegeven door de nationale EMDR-vereniging van het betreffende land. Opgelet: voor België is het belangrijk dat het wel degelijk over EMDR gaat. Zo zal de Nederlandse vereniging bijvoorbeeld ook credits geven voor opleiding te maken met psychotrauma omdat men in Nederland 60 credits vraagt waaronder maximaal 10 rond psychotrauma. Ditzelfde geldt ook voor een supervisie indien u een trauma-opleiding volgt, enkel een EMDR-supervisie geldt voor credits. Wilt u deze informatie zelf bevragen bij de organisator/supervisor alvorens ons te contacteren.

Momenteel is er meer mogelijkheid om bijscholing te volgen online. Binnen Europa wordt meestal het aantal credits vermeld op het deelname-attest, en dan geldt hetzelfde als hierboven in verband met opleiding in het buitenland. Wilt u deze informatie zelf bevragen bij het desbetreffende land en de organisator alvorens ons te contacteren. Bij twijfel is het best om voorafgaand contact te nemen met het comité accreditatie en eventueel het programma mee te sturen. Wacht hiermee niet tot het indienen van uw credits aub. Gratis webinars kunnen niet meetellen, omdat er onvoldoende controle is op aanwezigheid. 

ZEER BELANGRIJK!

Iedere practitioner dient zijn eigen dossier bij te houden en iedere 5 jaar in te dienen. Dat indienen gebeurt bij het comité accreditatie via het contactformulier. Meer informatie hier over vindt u in het ledengedeelte.

Eénmaal EMDR-practitioner kunnen uw naam en adresgegevens op onze lijst van EMDR-practitioners op de website verschijnen.

Indien men niet op tijd is (binnen de vijf jaar), of geen lidgeld meer betaalt, verliest men deze titel. Indien men later terug toegang wil tot deze titel dient men eerst terug een evaluatiesupervisie te doen.

Procedure om `EMDR Europe Practitioner` te worden

EMDR-Opleiding (enkel mogelijk indien men lid is van EMDR-Belgium)

Deel 1 

 • Basissupervisie: na deel 1 (10 uur)
 • 2 maal 3u supervisie in groep
 • 2 maal 2u supervisie individueel, waarvan 2u met video of rollenspel

Doel = verfijnen van de technische kennis van het basisprotocol door Supervisoren behorend tot het pedagogisch team van Integrativa.

Deel 2 bij Integrativa

 • Basissupervisie: na deel 2 (10 uur)
 • 2 maal 3u supervisie in groep
 • 2 maal 2u supervisie individueel, waarvan 2u met video

10 uur supervisie zelf te verdelen voor of na deel 2 (voor wie start vanaf mei 2021)

Doel= evalueren of de deelnemer in staat is EMDR op een veilige en geïntegreerde manier toe te passen in de praktijk. Deze evaluatie gebeurt door veilige en geïntegreerde toepassing van EMDR bij eenvoudige casussen eigen praktijk door supervisoren behorend tot het pedagogisch team van Integrativa.

Eindevaluatie

 • Uw eindevaluatie met het tonen van een video en het begeleidend dossier.

Doel= evaluatie veilige en geïntegreerde toepassing van EMDR bij complexe casussen eigen praktijk door Senior-supervisoren EMDR-Belgium

Indienen van uw dossier bij EMDR-Belgium (zie details in het ledengedeelte):

Aanvraag tot EMDR-Practitioner versturen naar het comité accreditering van onze vereniging (zie details in ledengedeelte)
Uitreiking “EMDR Europe practitioner”-certificaat door EMDR-Belgium.

Procedure om `EMDR Europe Practitioner` te blijven

Re-accreditatie

Bij certificatie als “EMDR Europe practitioner” (de officlële term en als zodanig beschermd) krijgt men een Europees certificaat dat 5 jaar geldig is. Het is het enige certificaat bewijs levert dat de therapeut de officieel erkende opleiding heeft gevolgd en bijgevolg de bekwaamheid garandeert om met EMDR te werken.

Men dient jaarlijks het lidmaatschap van EMDR-Belgium te hernieuwen.

Een vernieuwing van dit certificaat is afhankelijk van de bijscholing gedurende deze 5 jaar.

Voor re-accreditatie dient men 50 credits te behalen door bijkomende opleidingen te volgen erkend door EMDR-Belgium, gedurende een periode van 5 jaar. Van de 50 credits dienen er 4 verplicht verzameld worden door individuele supervisie (dit vanaf 2019). De datum voor hernieuwing is exact vijf jaar na datum vermeld op uw certificaat. Uw credits kunnen niet overgeheveld worden naar de volgende vijf jaar.

Toekenning van credits:

 • Opleiding of workshop in het kader van “EMDR” (ter beoordeling van het comité accreditatie): 1 uur = 1 credit
 • Supervisie : 1 uur individuele supervisie = 2 credits, 1 uur groepssupervisie = 1 credit
 • Europees Congres: het aantal credits dat vermeld staat op het deelnemings-attest.
 • Congressen en Colloquia EMDR (ter beoordeling van comité accreditatie): 1 uur = 1 credit
 • Algemene vergaderingen: de workshop georganiseerd in het kader van de jaarlijkse algemene vergadering geeft recht op 4 credits.

Voor opleidingen of workshops in het buitenland gelden de credits die op het deelnamebewijs staan, gegeven door de nationale EMDR-vereniging van het betreffende land. Opgelet: voor België is het belangrijk dat het wel degelijk over EMDR gaat. Zo zal de Nederlandse vereniging bijvoorbeeld ook credits geven voor opleiding te maken met psychotrauma omdat men in Nederland 60 credits vraagt waaronder maximaal 10 rond psychotrauma. Ditzelfde geldt ook voor een supervisie indien u een trauma-opleiding volgt, enkel een EMDR-supervisie geldt voor credits. Wilt u deze informatie zelf bevragen bij de organisator/supervisor alvorens ons te contacteren.

Momenteel is er meer mogelijkheid om bijscholing te volgen online. Binnen Europa wordt meestal het aantal credits vermeld op het deelname-attest, en dan geldt hetzelfde als hierboven in verband met opleiding in het buitenland. Wilt u deze informatie zelf bevragen bij het desbetreffende land en de organisator alvorens ons te contacteren. Bij twijfel is het best om voorafgaand contact te nemen met het comité accreditatie en eventueel het programma mee te sturen. Wacht hiermee niet tot het indienen van uw credits aub. Gratis webinars kunnen niet meetellen, omdat er onvoldoende controle is op aanwezigheid. 

Zeer belangrijk!

Iedere practitioner dient zijn eigen dossier bij te houden en iedere 5 jaar in te dienen. Dat indienen gebeurt bij het comité accreditatie (zie voor details in het ledengedeelte).

Indien men niet op tijd is (binnen de vijf jaar), of geen lidgeld meer betaalt, verliest men deze titel. Indien men later terug toegang wil tot deze titel dient men eerst terug een evaluatiesupervisie te doen.

Procedure om `EMDR Europe Practitioner kinderen en adolescenten` te worden

Accreditatie

De titel van “EMDR Practitioner Kinderen en Adolescenten” wordt verkregen aan het einde van een parcours dat door EMDR-Belgium is vastgelegd. Deze titel wordt beschouwd als een specialisatie die volgt op de basisopleiding in EMDR. Elke persoon die geaccrediteerd is als EMDR Practitioner Kinderen en Adolescenten, heeft de basisopleiding in EMDR gevolgd en beëindigd en heeft ook de betreffende accreditering.

Om toegelaten te worden tot de opleiding EMDR Kinderen en Adolescenten :

 • heeft de therapeut de opleiding EMDR generiek voltooid of is hij/zij bezig met deze opleiding;
 • beschikt de therapeut over een erkende opleiding of kan hij/zij bewijs leveren van ervaring inzake de geestelijke gezondheidszorg bij kinderen en adolescenten;
 • heeft de therapeut een klinische praktijk met kinderen en adolescenten.

De opleiding bestaat uit twee delen en wordt gegeven door een Europees erkende trainer EMDR Kinderen en Adolescenten.

De kandidaat dient te beantwoorden aan de criteria inzake supervisie, video’s en aantal sessies/cliënten zoals door EMDR-Belgium vastgelegd, teneinde op die manier aan te tonen dat hij/zij de vaardigheden inzake EMDR bij kinderen en adolescenten beheerst.

De supervisie EMDR K&A wordt verzorgd door een supervisor EMDR K&A erkend door EMDR-Belgium.

Opleidingsschema:

U vindt hieronder het algemeen opleidingsschema voor de opleiding EMDR K&A in België :

a.   Voorwaarden voor deelname aan deel 1 EMDR K&A

 • Tenminste het theoretisch deel 1 EMDR generiek voltooid hebben

b.   Voorwaarden voor deelname aan de eerste supervisiecyclus EMDR K&A

 • Het theoretisch deel 1 EMDR K&A voltooid hebben

c.   Voorwaarden voor deelname aan deel 2 EMDR K&A

 • Het theoretisch deel 2 EMDR generiek voltooid hebben
 • Het theoretisch deel 1 EMDR K&A voltooid hebben
 • De eerste supervisiecyclus EMDR K&A voltooid hebben

De supervisie-uren EMDR K&A zullen pas in rekening kunnen gebracht worden na het gevolgd hebben van het theoretisch deel 1 EMDR K&A

d.   Voorwaarden voor deelname aan de tweede supervisiecyclus EMDR K&A

 • Het theoretisch deel 2 EMDR K&A voltooid hebben

Tijdens de tweede supervisiecyclus EMDR K&A dient de kandidaat een video te tonen met betrekking tot een cliënt (tussen 0 en 12 jaar) uit de eigen praktijk. Deze video komt niet in aanmerking voor certificatie.

Aan het einde van de tweede supervisiecyclus ontvangt de kandidaat een certificaat van voltooiing van de basisopleiding EMDR K&A.

Met het oog op de accreditering tot EMDR Practitioner K&A doet de kandidaat na de basisopleiding EMDR K&A de eindevaluatie.

Deze eindevaluatie bestaat minimum uit 2 x 2 individuele supervisie waarin de kandidaat 2 video’s laat zien; een video betreffende een kind jonger dan 8 jaar (geen verhalenmethode) en een tweede video betreffende een kind tussen 8 jaar en 12 jaar (geen verhalenmethode). Deze video’s worden door een senior supervisor K&A geëvalueerd om in aanmerking te komen voor de certificatie tot EMDR practitioner Kind en Adolescent.

De senior supervisor kan bijkomende supervisie-uren voorstellen indien de video’s  niet voldoende waren om te valideren.

Het evaluatierooster voorgesteld door EMDR-Belgium en EMDR-Europe zal gebruikt worden als leidraad voor het valideren van de certificatievideo’s (downloaden document van de website).

In het kader van de accreditering EMDR generiek zal aan de kandidaat EMDR Practitioner generiek die hoofdzakelijk met kinderen werkt, gevraagd worden om de beheersing van het standaardprotocol aan te tonen aan de hand van een video van een kind van minimum 12 jaar. Deze video’s dienen te beantwoorden aan de EMDR-Europe Practitioner c&a criteria.

e.   Aantal sessies EMDR K&A door de kandidaat te voltooien : 
minimum 50

f.   Aantal patiënten EMDR K&A door de kandidaat te behandelen : minimum 25

Voor de lijsten van sessies EMDR K&A, komen de sessies met cliënten tussen 0 en 18 jaar in het kader van de accreditering EMDR generiek in aanmerking voor de accreditering EMDR practitioner K&A

g.   Minimum 20 uur supervisie EMDR K&A bovenop de supervisie in het kader van het opleidingstraject voor de accreditering EMDR generiek.

Vanaf mei 2021 kunnen van de 30 supervisie-uren gevraagd voor de EMDR Generiek 10 uur hiervan overgeheveld worden naar EMDR K&A: het volledig aantal minimum supervisie-uren voor EMDR Generiek en K&A samen bedraagt dus 40 uur.

h. Voorwaarden om vermeld te worden op de website :

 • Lid zijn van EMDR-Belgium
 • Ofwel EMDR Practitioner K&A zijn, ofwel EMDR Practitioner K&A in opleiding zijn op voorwaarde van de basisopleiding EMDR K&A te hebben voltooid.

De supervisie-uren EMDR K&A van de therapeuten die deel 1 en deel 2 EMDR K&A voordien of in het buitenland gevolgd hebben bij een trainer die erkend is door EMDR Europe kunnen in rekening gebracht worden, maar de twee certificatievideo’s dienen in elk geval door een senior supervisor K&A van EMDR-Belgium gevalideerd te worden.  De lijst van sessies/cliënten dient eveneens voltooid te worden.

Voor specifieke vragen hieromtrent kan de therapeut zich te richten tot een supervisor EMDR K&A.

Schematische voorstelling

Traject tot EMDR Practitioner K&A

EMDR-opleiding generiek – deel 1

Opleidingsinstituut

EMDR-opleiding K&A – deel 1

Opleidingsinstituut

Basissupervisie (eerste cyclus) na K&A deel 1 :
8 uur groepssupervisie (2*4u) + 2 uur individuele supervisie (video)

Supervisoren K&A Opleidingsinstituut

EMDR-opleiding generiek deel 2

Opleidingsinstituut

EMDR-opleiding K&A deel 2

Opleidingsinstituut

Basissupervisie (tweede cyclus) na K&A deel 2 :
8 uur groepssupervisie (2*4u) + 2 uur individuele supervisie (video)
(deze 10 uur supervisie vervangen de laatste 10 uur supervisie EMDR Generiek

Supervisoren K&A Opleidingsinstituut

Eindevaluatie : minstens 4 uur

Senior supervisoren K&A EMDR-Belgium

2 video’s : één van een kind < 8 jaar en één van een kind tussen 8 en 12 jaar

4u individuele evalutie : 2u per video

De supervisor kan bijkomende supervisie-uren voorstellen indien de video’s niet gevalideerd konden worden.

Positieve eindevaluatie

Lijst van 25 cliënten waarbij EMDR toegepast (cliënten tussen 0 en 18 jaar)

Lijst van 50 sessies

Aanvraag tot Certificatie EMDR practitioner K&A

Comité accreditatie EMDR-Belgium

Uitreiking EMDR Europe Practitioner K&A-certificaat door EMDR-Belgium

Procedure om `EMDR Europe Consultant` te worden (supervisor)

Opleiding

 1. De kandidaat moet groen licht krijgen van de vzw alvorens een opleiding tot supervisor te kunnen starten. Daartoe moet hij:
 • Een onderhoud hebben met de vereniging waarin zal geverifieerd worden of de kandidaat in zijn therapeutische praktijk een voldoende variatie aan problematieken behandelt en ervaring heeft met complexe pathologie.
 • Gere-accrediteerd zijn als EMDR Europe practitioner alvorens de start van de opleiding als supervisor.
 • Bewijs van 30 credits kunnen voorleggen sedert laatste re-accreditatie.
 • Over een aanbevelingsbrief beschikken getekend door een collega.
 • Aan de trainer een recente casus presenteren van een patient met complex trauma met video. Deze zal worden geëvalueerd om te zien of het werken met EMDR voldoet aan de criteria voor een kwalitatieve EMDR-behandeling.
 • Op erewoord verklaren dat hij als therapeut minstens 16 uur per week patiënten ziet (inclusief supervisies).
 • Op erewoord verklaren dat hij zich akkoord verklaart met de deontologie van zijn beroep evenals die van EMDR-België en dat er geen juridische klachten tegen hem of haar lopende zijn.
 1. Een attest van competentie kunnen voorleggen van de theoretische supervisoren opleiding getekend door een senior EMDR trainer.
 2. Bewijs hebben geleverd van competentie in het praktisch deel van de supervisoren opleiding gedurende een minimum van 20 uur supervisie onder supervisie van een trainer.
 3. Aan het eind van het traject moet de kandidaat een op erewoord verklaarde lijst met 300 EMDR sessies bij ten minste 75 patiënten presenteren (exclusief de sessies en patiënten die werden aangebracht om het certificaat van EMDR-practitioner te behalen).
 4. De kandidaat moet 2 videos (1 groepssupervisie, 1 individuele supervisie) presenteren aan een trainer wanneer de kandidaat niet door een trainer in-vivo werd geëvalueerd.
 5. Deelgenomen hebben aan een EMDR Europe congres op het moment van de certificering als supervisor.

Procedure om 'EMDR Europe Consultant' te blijven, erkend door EMDR-Belgium

RE-ACCREDITATIE

Bij certificatie als “EMDR Europe supervisor” (de officlële term en als zodanig beschermd) krijgt men een Europees certificaat dat 5 jaar geldig is.

Men dient jaarlijks het lidmaatschap van EMDR-Belgium te hernieuwen.

Een vernieuwing van dit certificaat is afhankelijk van de bijscholing gedurende deze 5 jaar.

Deze bijscholing dient tevens verplicht volgende elementen te bevaten:

 • Deelnemen aan 3 van de 5 jaarlijkse dagen van supervisie voor de supervisoren. Die dag wordt gegeven door een trainer.
 • Elk jaar 3 uur individuele supervisie doen bij een trainer.
 • Voor re-accreditatie dient men 50 credits te behalen, gedurende een periode van 5 jaar.

Toekenning van credits:

 • Opleiding of workshop in het kader van “EMDR” (ter beoordeling van het comité accreditatie): 1 uur = 1 credit
 • Supervisie : 1 uur individuele supervisie = 2 credits, 1 uur groepssupervisie = 1 credit
 • Europees Congres: het aantal credits dat vermeld staat op het deelnemings-attest.
 • Congressen en Colloquia EMDR (ter beoordeling van comité accreditatie): 1 uur = 1 credit

Zeer belangrijk!

Iedere supervisor dient zijn eigen dossier bij te houden en iedere 5 jaar in te dienen. Dat indienen gebeurt bij het comité accreditatie (voor meer details zie ledengedeelte).

Indien men dit dossier niet op tijd indient (binnen de vijf jaar), verliest men deze titel. Indien men later deze titel terug wilt, dient men eerst de hele opleiding opnieuw te starten.

Supervisoren die drie jaar supervisor zijn worden “Senior Supervisor” genoemd en kunnen van dan af eindevaluaties voor EMDR Europe Practitioners doen in naam van de vereniging.

Waar staat EMDR-Belgium voor?

EMDR-Belgium is een professionele vereniging van therapeuten die zich inzet om de vereiste criteria in verband met onderzoek en de klinische praktijk van EMDR in stand te houden.

 • De EMDR therapie is een empirisch gevalideerde behandeling en wordt uitgevoerd door therapeuten die zich verbinden aan een éénduidig uitgebouwd wetenschappelijk protocol.

 

 • EMDR-Belgium geeft aan het grote publiek informatie over EMDR als een mogelijke therapeutische keuze en biedt een listing aan van erkende therapeuten in België.

 

 • Wij geven tevens aan professionelen informatie in de mate dat ze op zoek zijn naar therapeuten die EMDR gebruiken om een goede doorverwijzing te kunnen doen voor hun cliënten.

Opleidingen

EMDR-Belgium organiseert zelf geen basisopleidingen, maar geeft u wel informatie in verband met opleidingen en hoe u EMDR-practitioner kunt worden.

 

Lidmaatschap

De leden van EMDR-Belgium hebben toegang tot belangrijke publicaties over recente onderzoeken via de “Journal of EMDR Practice and Research”, een agenda van de opleidingsactiviteiten en congressen, een repertorium van de leden en een discussieforum die het mogelijk maakt om met andere EMDR-therapeuten van gedachten te wisselen.

Elke therapeut die EMDR wenst toe te passen in België wordt uitgenodigd om lid te worden van onze vereniging om de kwaliteit te garanderen, en zich permanent te blijven vormen.

Enkel op deze wijze kunnen we op een eenduidige wijze aan onze cliënten en doorverwijzers de garantie geven dat we staan voor kwaliteitsvolle EMDR.

Wat is onze relatie met EMDR-Europe?

De missie van EMDR-Europe is “het definiëren, implementeren en stimuleren, zowel op het vlak van praktijk, onderzoek als opleiding van de hoogste standaard van excellentie en integriteit voor de EMDR therapie in heel Europa.“

 

EMDR-Europe is de overkoepelende organisatie die de nationale EMDR-verenigingen coördineert. Momenteel zijn er 25 nationale verenigingen -waaronder ook wij voor België- erkend door EMDR-Europe en in de toekomst worden er dat nog meer. U vindt de lijst van geassocieerde leden op de website: www.emdr-europe.org. EMDR-Europe is een zustervereniging van EMDRIA (EMDR International Association). Er wordt gewerkt aan een EMDR Global Alliance om alle werelddelen te verenigen.

Het zijn enkel de nationale verenigingen die lid kunnen worden van EMDR-Europe, maar door lidmaatschap bij ons bent u onrechtstreeks wel lid van EMDR-Europe.

 

EMDR-Europe bepaalt de minimum criteria voor een kwaliteitsvolle toepassing van EMDR in Europa. Elk land dient deze te respecteren en haar leden erover te informeren. Soms kunnen, door specifieke nationale vereisten, meer of strengere criteria worden gehanteerd.

EMDR_Belgium_EMDR_Europe